Alles over onze dienstverlening

Algemene voorwaarden

Home | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Improve Training Group B.V.

Artikel 1 Definities

 1. 1. Dienstverlener: Improve Training Group B.V. gevestigd te Utrecht (KvK nummer 88445631) en de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Dienstverlener bij de uitvoering van de Diensten betrokken zijn.
 2. Opdrachtgever: de onderneming of natuurlijke persoon die de opdracht aan Dienstverlener heeft verstrekt om Diensten te leveren.
 3. Offerte: de aanbieding die Dienstverlener aan Opdrachtgever heeft gedaan waarin de Diensten en de Vergoeding beschreven staan en waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen.
 4. Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener.
 5. Diensten: alle activiteiten die Dienstverlener ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst verricht.
 6. Vergoeding: de geldbedragen die Opdrachtgever voor het verrichten van de Diensten aan Dienstverlener dient te betalen

Artikel 2 Toepasselijkheid, Offertes

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en aanbiedingen van Dienstverlener, Dienstverleningsovereenkomsten, Diensten en overige opdrachten van Opdrachtgever aan Dienstverlener.
 2. Voor zover Opdrachtgever in zijn aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle Offertes zijn vrijblijvend.
 4. Indien in de Offerte een termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt de Offerte indien de termijn is verstreken.

Artikel 3 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de Dienstverleningsovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Dienstverlener en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de Vergoeding, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de Vergoeding schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de uitvoering van de Diensten direct, en in ieder geval binnen 5 werkdagen, te melden aan Dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Dienstverlener in staat is hier adequaat op te reageren.

Artikel 5 Vergoeding en betaling

 1. Dienstverlener zal de door Opdrachtgever op basis van de Dienstverleningsovereenkomst te betalen geldbedragen achteraf, na afloop van de incompany trainingen, in rekening brengen, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Dienstverlener kan bij een Vergoeding die meer bedraagt dan € 2.000,– exclusief BTW 50% van de Vergoeding vooraf bij Opdrachtgever in rekening brengen.
 3. Opdrachtgever zal de facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan Dienstverlener voldoen, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd op de Vergoeding enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Indien de Offerte is goedgekeurd door meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de Vergoeding.
 6. Indien Dienstverlener op verzoek van Opdrachtgever met derden overeenkomsten sluit, bijvoorbeeld voor externe trainingslocaties, brengt Dienstverlener de kosten daarvan in rekening bij Opdrachtgever volgens de voorwaarden van de betreffende leverancier. Dienstverlener zal voor het sluiten van de overeenkomst met de derde de betreffende voorwaarden aan Opdrachtgever ter goedkeuring sturen. Dienstverlener zal na goedkeuring door Opdrachtgever de overeenkomst met de derde sluiten.
 7. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is Dienstverlener bevoegd zijn verplichtingen op te schorten en kan Dienstverlener de Dienstverleningsovereenkomst ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Dienstverlener geleden schade.
 8. Indien Dienstverlener tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat voor incasso van facturen komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. De bij het uitbrengen van de Offerte gehanteerde Vergoeding is gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Dienstverlener kan de Vergoeding jaarlijks per 1 januari indexeren op basis van maximaal de CBS-index voor cao-lonen van personeel in de zakelijke dienstverlening.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien Dienstverlener door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Indien door overmacht de uitvoering meer dan een maand vertraagd wordt, zijn zowel Dienstverlener als Opdrachtgever bevoegd de Dienstverleningsovereenkomst schriftelijk te ontbinden.
 2. Van overmacht aan de zijde van Dienstverlener is sprake indien Dienstverlener als gevolg van de in artikel 6:75 BW genoemde omstandigheden buiten zijn risicosfeer verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de Dienstverleningsovereenkomst te voldoen.
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend ziekte of wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, blokkades of vertragingen in het wegverkeer, computervirussen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendom

 1. Dienstverlener behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en op de daarvoor door Dienstverlener gebruikt materialen zoals presentaties, hand-outs, informatiebronnen of andere zaken. Deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden ten gevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan tenzij er sprake is van grove schuld, opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken ter zake van derden op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove schuld, opzet, of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener.
 2. De aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 8.1 is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen Vergoeding
 3. De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval winstderving en productiviteitsverlies.
 4. Opdrachtgever moet aan Dienstverlener alle niet aan de Dienstverlener toe te rekenen schade vergoeden die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld, opzet of bewuste roekeloosheid van Dienstverlener zelf.

Artikel 9 Einde van de Dienstverleningsovereenkomst

 1. De Dienstverleningsovereenkomst kan door Opdrachtgever worden opgezegd voorafgaand aan de uitvoering. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een e-mail of een brief. Bij opzegging is Opdrachtgever de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd:
  • meer dan 3 weken voor de eerste trainingsdag: 35%
  • 3 weken tot 1 week voor de eerste trainingsdag: 60%
  • 3 tot 7 dagen voor de eerste trainingsdag: 75%
  • binnen 72 uur voor de eerste trainingsdag: 100%
 1. Dienstverlener is gerechtigd om in geval van gewichtige redenen de Dienstverleningsovereenkomst tussentijds op te zeggen. Een voorbeeld van een gewichtige reden is de uitval van een trainer door ziekte of andere omstandigheden waardoor de trainer de incompany training niet kan geven.
 2. Beide partijen kunnen de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden indien:
  a. de andere partij jegens haar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Dienstverleningsovereenkomst en de tekortschietende partij ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder de Dienstverleningsovereenkomst te voldoen. Indien de tekortschietende partij niet meer aan haar verplichtingen onder de Dienstverleningsovereenkomst kan c.q. wenst te voldoen of indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven
  b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard
  c. de andere partij (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  d. de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde wordt overgedragen
 3. Indien de Dienstverleningsovereenkomst om welke reden ook eindigt nadat de uitvoering is gestart en voordat alle Diensten zijn verricht heeft Dienstverlener recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de Vergoeding. Bij de bepaling van deze vergoeding zal rekening worden gehouden met de reeds door de Dienstverlener verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft (genoten) en de grond waarop de Dienstverleningsovereenkomst is geëindigd.

Artikel 10 Toepasselijk recht en Geschillen

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. De rechter in het arrondissement Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met deze Algemene Voorwaarden.